Návštěvní řád


Tento Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků Letního aquaparku Olešná a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Článek I. - VSTUP DO AREÁLU

 1. Otevírací dobu naleznete u hlavního vchodu do areálu na informační tabuli v blízkosti pokladny.
 2. Vstup do areálu je dovolen pouze s platnou vstupenkou nebo abonentkou.
 3. Prodej vstupenek a abonentek začíná 5 minut před otevřením areálu a končí 1 hodinu před jeho uzavřením.
 4. Ceny vstupného jsou zveřejněny u pokladen.
 5. Vstup a výstup je zajištěn samoobslužnými turnikety a mechanickou brankou pro imobilní občany (odemyká ji obsluha pokladny).
 6. Při hromadných akcích v areálu a jiných sportovních aktivitách není vstup bez dozoru oprávněných osob (trenér, učitel, vedoucí) z bezpečnostních důvodů povolen.
 7. Dětem mladším 10 let je vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 8. Vstup na hřiště je povolen jen po zaplacení pronájmu.

 

Článek II. - PROVOZNÍ A HYGIENICKÉ POKYNY

 1. Každý návštěvník je povinen bezpodmínečně dbát pokynů zaměstnanců, kteří jsou osobně odpovědní za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.
 2. Doba pobytu začíná zakoupením vstupenek a končí odchodem návštěvníka, případně souběžně s provozní dobou areálu.
 3. Patnáct minut před ukončením provozu musí návštěvníci opustit bazén.
 4. Své věci nenechávejte bez dozoru. Správa areálu neručí za vzniklé ztráty. Peníze a cenné předměty mohou návštěvníci ukládat v bezpečnostních schránkách, jinak za jejich ztrátu provozovatel areálu nenese odpovědnost.
 5. Předměty nalezené v prostoru areálu je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi, nebo v pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.
 6. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu a uhradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na zařízení areálu, nebo majetku ostatních osob.
 7. Před vstupem do všech bazénů a vodních atrakcí je nutné, aby návštěvník přešel přes brodítko a provedl očistu těla pod sprchou.
 8. Vstup do bazénu je povolen pouze v plavkách, nebo v plaveckém úboru. Vhodným plaveckým úborem se rozumí plavky z nesavého přiléhavého materiálu nebo volné šortky nejlépe z nesavého materiálu, bez kapes a jakýchkoliv kovových doplňků a ozdob, v délce nad kolena.
 9. Hloubka vody v bazénech je zřetelně označena. Návštěvníkům, kteří neumí plavat, slouží bazény pro neplavce.
 10. Dětský bazén je určen dětem do 6 let.
 11. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena zeleným křížem. Za poranění nebo úrazy, které si návštěvník přivodí vlastní neopatrností nebo nedodržením Návštěvního řádu nenese provozovatel areálu odpovědnost.
 12. Návštěvníci jsou povinni dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení areálu.
 13. Při jízdě na tobogánu a skluzavce je návštěvník povinen řídit se provozním řádem umístěným přímo na atrakci, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat dozor u těchto atrakcí.
 14. V případě bouřky či jinak ohrožujících klimatických podmínek je návštěvník povinen opustit bazény.
 15. Areál je střežen kamerovým systémem.

 

Článek III. - V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO

 1. Zdržovat se v areálu bez platné vstupenky, vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, do prostorů určených pro zaměstnance areálu a všude tam, kde je označen zákaz vstupu.
 2. Hlučně se projevovat a rušit tím okolí, volat o pomoc bez příčiny, vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, pobíhat kolem bazénů, skákat do vody kromě tomu určených míst, provozovat organizované plavání v rámci běžného provozu.
 3. Plivat do vody a na ochozy bazénů, vyplachovat si ústa nebo nos ve vodě, odhazovat odpadky mimo odpadkové koše a jakýmkoliv způsobem znečisťovat areál.
 4. Kouřit a konzumovat potraviny a nápoje v jiných prostorách, než k tomu určených, vstupovat do prostoru bazénů a vodních atrakcí se žvýkačkou. Vnášet do areálu skleněné a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 5. Vnášet do bazénů nafukovací předměty, ploutve, míče, potápěčské brýle apod. Povoleny jsou pouze plavecké kruhy nebo rukávky a plavecké brýle.
 6. Zákaz vstupovat do areálu s jízdními koly, ta je možno odstavit na místě tomu určeném.
 7. Vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující Návštěvnímu a provoznímu řádu.
 8.  Zákaz vstupu na tobogány a skluzavky dětem do 10 let bez doprovodu dospělé osoby.
 9. Do bazénů nemají přístup osoby trpící vlasovými, kožními a jinými přenosnými chorobami a děti do věku jednoho roku. Děti ve věku od 1 do 3 let mohou do bazénů pouze v plavečkách s přiléhavou gumičkou kolem nohou.

 

Článek IV. - ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU

 1. Do areálu mají zákaz vstupu všechny osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob (infekční příznakové i bezpříznakové onemocnění, osoby v karanténě apod.).
 2. Zákaz vstupu, případně vyloučení, osob podnapilých a pod vlivem návykových látek.
 3. Do areálu mají zvířata zákaz vstupu.

 

Článek V. - VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU

 1. Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník , který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo se bude chovat jiným nevhodným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, nebo přímo Městskou policii a Policii ČR.

 

Článek VI. - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Otevírací doba areálu aquaparku a jiná důležitá sdělení jsou zveřejňována u hlavního vchodu do areálu.
 2. Vodící pes musí být z hygienických důvodů umístěn v plavčíkárně nebo v její bezprostřední blízkosti.
 3. V případě náhlého zhoršení počasí návštěvníkům nenáleží vrácení vstupného.
 4. Připomínky, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatňovat v pokladně nebo u vedoucího areálu.
 5. Tento Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance areálu a nabývá platnosti dnem vyhlášení.
 6. Ustanovení tohoto Návštěvního řádu sleduje dodržování pořádku a vytvoření společného prostředí sloužícího k oddechu, rekreaci a sportu.

 

Článek VII. - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vstupem do výše uvedených prostor bere návštěvník na vědomí, že provozovatel provádí záznam, shromažďování a zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému a návštěvník s tímto shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů pomocí kamerového systému vyjadřuje svůj souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň si je vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účel zpracování osobních údajů:
V souladu s §5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany života a zdraví návštěvníků a ochrany jejich majetku, jakož i majetku provozovatele. Tyto osobní údaje budou zachovány maximálně po dobu 7 dní ode dne jejich pořízení.

Prohlášení provozovatele:
Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci provozovatele nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy s provozovatelem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

 

Otevírací doba

Aktuálně

Bazén 30 °C
Whirpool 34 °C
Venek °C

Webkamera

Fotogalerie

Kde nás najdete?

Aquapark Olešná

Nad Přehradou 2447, Frýdek-Místek
738 01 Česká republika
GPS: 49°39'47.0"N, 18°18'30.9"E

Kontakt na recepci

Tel.: 558 638 754 - informace